equa-logo

Tidigare versioner

   

Nedan är en lista på de viktigaste nyheterna i tidigare versioner av IDA ICE.

Nyheter i IDA ICE 4.8


Läs mer om IDA ICE här


leaf Ny utformning av Våningsplanet

Våningsplanet och andra 2D-vyer har ny utformning. De är enklare att använda och uppdateras snabbare:
 • Zoomnings- och panoreringsfunktionerna är förbättrade och det finns en ny snappningsalgoritm med visualisering av hjälplinjer.
 • Importen av ritningar har väsentligt bättre prestanda; den visar fler detaljer och behåller ritningens koordinatsystem.
 • Utseendet har förnyats med tunnare linjer och transparenta former.
 • Det går enkelt att rotera våningsplanet och takeditorn så att det är lättare att addera zoner med olika riktningar.

4.8 floorplan2 800


 

leaf Spektrala egenskaper för glas och solskydd

Spektral beräkning för glas och integrerade solskydd med spektrala data har införts. Det innebär att egenskaperna för hela systemet beräknas för varje våglängdsintervall. Spektrala beräkningar ger bättre noggrannhet än icke-spektrala. För moderna glas- och solskyddssystem kan icke-spektrala beräkningar ge avsevärda fel (>10%) vilket kan medföra att lämpliga systemkombinationer i onödan utesluts. Spektrala data kan laddas upp av produkttillverkare och synkroniseras då automatiskt med databasen.

4.8 spectral 1200


leafSimulering av övertemperatur

Simulering av övertemperatur är en ny simuleringstyp som automatiskt finner den mest kritiska dagen för rum med ingen eller begränsad mekanisk kyla (t.ex. bostäder och skolor). Resultatet presenteras vid tidpunkten för antingen högsta rumstemperatur, operativ temperatur eller PPD.


  

leaf Parametervariation och optimering inifrån IDA ICE (beta)1

Ett självklart användningsområde för simuleringsmodellen är att använda den för optimering t.ex. av glasegenskaper, tilluftstemperatur eller storlek och lutning på solfångare. Med IDA ICE 4.8 är detta lätt. Användaren kan enkelt dra och släppa indata-parametrar och målfunktioner från modellen till gränssnittet. Förutom optimering stöds Monte Carlo-simuleringar och känslighetsanalys (Morris metod).

Grafiska scripts i samma stil som IDA ICE avancerade nivå är en ny funktion. Den gör det enkelt att skapa relationer mellan parametrar som är lämpliga för parametervariation och optimering. Tekniken kan också användas för att skapa mer komplexa målfunktioner och begränsningsfunktioner.

4.8 optimization


leaf Värmeväxlare med fuktöverföring

Ett luftbehandlingsaggregat med en ny modell av en roterande värmeväxlare, baserad på standarden prEN 16798-5-1, har adderats. Den kommer med tre olika typer av beläggningar:
 • Obelagd yta där fuktöverföring enbart sker vid kondensation.
 • Hygroskopisk yta med fuktåtervinning även om ingen kondensation sker.
 • Sorptiv yta med signifikant fuktåtervinning.

4.8 enthalphy wheel ahu


leaf Nya definitioner av köldbryggor

Nationella standarder baseras på olika konventioner för att definiera köldbryggor och omslutningsarea. IDA ICE 4.8 stödjer fem olika definitioner av köldbryggor och omslutningsarea som de definieras i standarden ISO 10211.

Den valda definitionen av omslutningsarea visualiseras i 3D-vyn då väggtjocklek är påslagen.

4.8 thermal bridges 1200


leaf Uppdateringar i Dagsljus-modulen2

Dagsljusmodulen har uppdaterats. Några exempel:
 • En ny uppsättning Radiance-parametrar har införts; Superhög precision.
 • Median-värdet för dagsljusfaktorn och illuminansen visas i resultat-tabellen.
 • Arean över respektive under ett värde för dagsljusfaktorn och illuminansen kan visas på färgtolken i 3D-vyn.
 • Markens geometri visas då egenskaperna i indata-tabellen visualiseras.
 • Zoner kan adderas till dagsljusberäkningen från en lista.
 • Invändiga hinder kan lätt skapas genom att extrudera geometrier på ytor.

leaf Produktivitetsförbättringar

I IDA ICE 4.8 har ett antal förbättringar gjorts när det gäller användarvänlighet och ökad produktivitet. Många av dessa har föreslagits av våra användare. Här är några exempel:
 • Nya default-konstruktioner för platta på mark och källarväggar.
 • Möjlighet att ta bort alla resurser som inte används med ett klick.
 • Fler kolumner i fönster-tabellerna; bredd, höjd och ljustransmission.
 • Möjlighet att markera många rader i en kolumn.
 • Förenklat formulär för radiatorer med möjlighet att ge effekt per m2.
 • Fönster och dörrar visas nu i Våningsplanet så att det är lättare att placera personer.
 • Rörslingor för värme och kyla kan nu placeras också i väggar.

leaf Nya typer av integrerade solskydd

Tre nya typer av integrerade solskydd kan nu lätt väljas för det detaljerade fönstret; mikrolameller (egenskaperna beror på två vinklar), persienner mellan glas och gardiner mellan glas. Det ges tillgång till data från produkttillverkarna. Solskydden visualiseras i 3D-vyn och deras rörelser kan animeras.


leaf Förbättringar i 3D

3D-vyn har förbättrats. Här är några exempel:
 • Det är möjligt att infoga och editera skuggande byggnader och horisontella skärmar direkt i 3D-vyn.
 • Egenskaperna hos färgtolken i 3D-vyn kan anpassas efter eget tycke.
 • Ikoner för läckor och skorstenar visas i 3D-vyn.

  


leaf Dela och slå samman zoner (beta)

Zoner kan delas till mindre zoner genom att infoga ett bjälklag på en given höjd eller genom att rita en delande vägg. Det gör det lätt att dela upp komplicerade zongeometrier.

Flera zoner kan också slås samman till större zoner. Funktionen hjälper dig att ändra zonindelningen av en byggnad utan att rita om zonerna. Det är också ett enkelt sätt att skapa komplicerade zongeometrier.

  


leaf Förbättrad IFC import och export3

IFC importen har förbättrats på flera sätt. Det är också möjligt att exportera resultat via IFC.

Gratisprogrammet IDA ICE Viewer kan användas för att kontrollera IFC filer hos de som gör modellerna.


leaf Materialskikt med fasändring (beta)1

Skikt i väggar och bjälklag kan nu ta hänsyn till fasändring. Med sådana material (PCM) kan den termiska lagringskapaciteten radikalt förbättras.


leaf Ny modell för värme från personer

Termisk komfort beräknas i IDA ICE enligt ISO 7730. I tidigare versioner av IDA ICE så var värmeavgivningen från en person som var för kall (PMV<0) större än den specificerade metabolismen. I IDA ICE 4.8 så justeras istället klädseln så att PMV blir nära noll vilket betyder att den totala värmeavgivningen alltid blir lika stor som metabolismen. Förändringen berör endast beräkning av värmeavgivningen från personer. Beräkningen av PMV/PPD påverkas inte.


leaf API - Gränssnitt för externa program (beta)1

IDA ICE kan nu styras av ett externt program genom direkta API-anrop från t.ex. Python, Matlab, Excel, C++, Java eller liknande. Genom socket-kommunikation kan även processer på fjärrstyrda datorer kontrollera en IDA ICE-instans. Alla biblioteksfunktioner baserade på Document Object Standard har implementerats för att kunna integrera med datastrukturen i IDA Modeller. I princip kan vilken typ av operation som helst fjärrstyras. Simulering som körs via API kräver ett speciellt licensavtal.

Till toppen


 Ingår i Expertversionen.

2 Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (Daylight) till Standardversionen.

3 Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (BIM Import) till Standardversionen.

 


Nyheter i IDA ICE 4.7


 
leaf Dagsljus1

Avancerad dagsljusberäkning genom koppling till ljusberäkningsverktyget RadianceTM. Enkelt att sätta upp och utföra beräkningar samt att visualisera resultat, allt inuti IDA ICE. Beräkning av dagsljusfaktor och illuminans i valda zoner eller på användardefinierade mätplan placerade inuti eller utanför byggnaden. Flera val av himmelsmodeller inklusive CIE standardhimmelsmodeller och Perez klimatbaserade himmelsmodell. Resultatpresentation med medel, minimum, maximum och likformighetkvot och färgkodad fältvisualisering med möjligheten att visa procent av area över eller under ett tröskelvärde.

 

daylight 800

 


 

leaf Parallellisering2

IDA ICE utnyttjar nu faktumet att nästan alla nya datorer är utrustade med flera processorkärnor och kan köra flera processer parallellt:

 • Simuleringen kan delas upp i flera kortare tidssegment som simuleras parallellt.

 • Alla fall som för närvarande är öppna i en session kan simuleras parallellt på flera processer. Det är ett enkelt och effektivt sätt att köra en omgång fall.

 • Olika versioner simuleras parallellt i flera processer (med hjälp av versionshanteringssystemet).

 • Dagsljusberäkningen med Radiance™ av olika zoner, mätplan och tidpunkter fördelas på flera processer och körs parallellt.

 • Starta ytterligare IDA ICE-sessioner från filmenyn. På detta sätt kan du arbeta parallellt i flera sessioner, både under modellering och under simulering.

 


 

leaf Fönster och solskydd

Nya funktioner för fönster och solskydd:

 • Sex olika typer av typiska solskydd kan enkelt väljas för den detaljerade fönstermodellen. Tillverkardata för olika solskyddsmaterial finns att tillgå. Solskydden visualiseras i 3D-vyn och deras rörelse kan animeras.

 • För både det förenklade och det detaljerade fönstret kan externt skuggande fallarmsmarkiser och markisoletter enkelt definieras. Dessa solskydd visualiseras i 3D-vyn och deras rörelse kan animeras.

 • Det är nu möjligt att skapa användardefinerade styrmakron för externa solskydd2 och standardplaceringen av ljussensorn är nu på utsidan av fönstret.

 

4.7 windows and shadings 800

 


  

leaf Klimatdata

Nya funktioner för klimatdata:

 • Nya data för dimensionerande dagar från ASHRAE Fundamentals 2013-databasen för 6443 platser över hela värden finns nu att tillgå. Dessa data innehåller extrema varma (och kalla) dagar för varje månad på året, vilket gör det möjligt att beräkna kyllaster också för ’ovanliga’ månader.

 • Nya timvisa väderdata från IWEC2 för 3012 platser över hela världen (många av dem matchar data för dimensionerande dagar).

 • Klimatdata justeras nu automatiskt för att kompensera för longitudinella avvikelser mellan byggnaden och väderstationen.

 • Enkel nedladdning av saknad klimatdata.

 


 

leaf Ny kylbehovsberäkning

En ny algoritm har utvecklats för kylbehovsberäkning som automatisk hittar “den värsta dagen på året”. Den använder månadsvis extrema väderdata från ASHRAE Fundamentals 2013-databasen. I moderna byggnader med låga transmissionsförluster kan ett rums kylbehov vara som störst i februari eller mars istället för under sommaren. Den nya metoden kommer att upptäcka detta automatiskt. Den kommer också att automatiskt spara dagar med störst kylbehov för varje zon och luftbehandlingsaggregat så väl som för det primära kylsystemet.

 


 

leaf Resultat

Resultat från flera simuleringar sparas nu med projektfilen och Resultat-tabben har ersatts med två nya tabbar; Sammanfattning och Detaljer. Sammanfattning-tabben innehåller sammanfattningstabeller för zoner, luftbehandlingsaggregat och för byggnaden. För kylbehovsberäkningar visas en sammanfattning av individuella fall med störst kylbehov. På Detaljer-tabben presenteras nya sätt att visa flera diagram tillsammans och ett hårkors med snäppfunktion förenklar avläsning.

 

4.7 results summary 1

4.7 results details1

 


         

leaf Simulera valda zoner

Valda zoner kan automatiskt klonas till en ny modell. Det gör det snabbt och enkelt att studera hur dessa zoner uppför sig, utan att behöva köra hela den ursprungliga modellen.

 


 

leaf IDA ICE Portal

En portal visas nu när man startar programmet. Den innehåller IDA ICE-relaterade nyheter, information om kommande evenemang, länkar till videohandledningar och de senaste forumfrågorna. Där finns även kontaktinformation och en licenssammanfattning.

 

4.7 portal

 


 

leaf Förbättrad IFC import3

Det är nu möjligt att mappa IFC space-typer till zonmallar och att konvertera alla IFC spaces till zoner med ett klick.

Import av IFC-filer, validerade med IDA ICE add-on för simplebim, har förbättrats:

 • För curtain walls importeras transparenta paneler som fönster och icke-transparenta paneler som väggar.

 • Byggnadskroppen kan nu definieras av separata space-objekt i IFC-filen.

  


 

leaf Slå samman zoner (beta)

Zoner kan nu lätt slås samman till större zoner. Denna funktion gör det möjligt att ändra byggnadens zonindelning utan att behöva rita om zoner. Det är också ett enkelt sätt att skapa komplicerade zongeometrier.

 


leaf Ny ESBO-version

En omdesignad version av ESBO (Early Stage Building Optimization) som innehåller:

 • Tillverkardata för rumsapparater och solskydd finns nu tillgängliga direkt i ESBO såväl som i IDA ICE.

 • Möjlighet att ta bort den varma och den kalla tanken. Standardmodellen är nu storleksoberoende och utan tankar.

 


 

leaf VELUX EIC Visualizer Professional

Den professionala versionen av VELUX Energy and Indoor Climate (EIC) Visualizer är nu inkluderad. VELUX EIC Visualizer fokuserar på fönster- och solskydd och används för att utvärdera prestandan på enfamiljshus med avseende på energi, ventilation och inneklimat. Läs mer >

 


 

leaf Fler funktioner i Standardversionen

Funktioner som tidigare bara fanns i expertversionen eller i tilläggsmodulerna Enhanced Windows Models4 och Slab Cooling and Heatings, är nu inkluderade direkt i Standardversionen:
 • Öppningsbara fönster och ytterdörrar.

 • Naturlig ventilation styrd av scheman (godtyckliga styrstrategier med Expertversionen).

 • Simulera ventilerade dubbelglasfasader och andra komplexa fasadtyper.

 • En detaljerad fönstermodell, som byggs upp glas-för-glas enligt ISO 15099 är inkluderad, vilket ger en mer realistisk och detaljerad simulering av fönster. Egenskaperna för de ingående fönsterlagren (glasskivor, mellanrum med olika gaser, skuggande skikt) kan definieras och sparas, vilket

  gör det möjligt att skapa ett godtyckligt fönster. En utförlig databas medföljer.

 • Simulera golvvärme och golvkyla. Det är också möjligt att simulera elvärmda golv.

 • Paneler med både värme och kyla.

 

 

leaf Felsökning i system på avancerade nivån2

När den avancerade nivån är synlig under en simulering visas den långsammast konvergerande komponenten med röd färg i varje tidssteg. Med denna funktion är de lättare att upptäcka problematiska komponentmodeller.

 

4.7 debugging advanced level

 


 

leaf Modell för fläktluftvärmare/-kylare

En ny modell för fläktluftvärmare/-kylare, som har lämpligare parametrar och som är mer numeriskt effektiv, finns nu att tillgå. Genom att sätta fläkteffekten till noll kan denna modell också användas som “ideal enhet” som går att ansluta till vattensystemet.

 


 

leaf Komprimerat binärt filformat

Standardvalet är nu att spara hela IDA ICE-projektet i en enda binär fil. Detta gör det enklare att kopiera IDA ICE-projekt och att integrera dem i filhanteringssystem.

 


 

leaf Automatisk sparfunktion

Ditt IDA ICE-projekt sparas nu automatiskt var 10:e minut, samt före och efter varje simulering.

 


 

leaf Styrmakron2

Nya funtioner för styrmakron:

 • Ideala kylare och värmare kan nu styras av användardefinierade styrmakron.

 • I användardefinierade styrmakron har åtkomsten av parametrar i en styrd apparat förenklats. Inget skript krävs.

 


Höjdpunkter i 4.7.1


 

leaf Frånluftvärmepump

Nu finns frånluftvärmepump på IDA ICE standardnivå. Det går snabbt och enkelt att sätta upp en värmepump med vätskekopplat frånluftbatteri och ackumulatortank. Användaren får hjälp att ge flödet i återvinningskretsen och storleken på värmepumpen.

leaf Dela5 och slå samman zoner (beta)

Zoner kan nu lätt delas i mindre zoner eller slås samman till större zoner. Dessa funktioner gör det möjligt att ändra byggnadens zonindelning utan att behöva rita om zoner. Det är också ett enkelt sätt att skapa komplicerade zongeometrier.

leaf Enklare att koppla mellan luftbehandling och energicentral

En ny koppling mellan luftbehandlingsaggregat och energicentral har införts, vilket gör det enklare att t.ex. bygga systemmodeller med återvinning.


Top of page


 

Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (Daylight) till Standardversionen.

2 Ingår i Expertversionen.

3 Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (BIM Import) till Standardversionen.

4 Det går inte att skapa interna öppningar och stora horisontella öppningar i Standardversionen. För det krävs Expertversionen.

5 Tillgängligt från och med IDA ICE 4.7.1.

 

 

 


Nyheter IDA ICE 4.6


 

leaf Nytt hjälpcenter

Hjälpfunktionen har förbättrats. Förutom en uppdaterad användarhandledning, kontextkänslig hjälpfunktion och handledning i processer med bl.a. instruktionsfilmer har en helt ny kunskapsdatabas/användarforum skapats vilket ger en ny nivå på supporten till alla typer av användare. Ett nytt nedladdnings- och informationscenter har skapats med ändringsloggar, kända fel, valideringsrapporter, certifikat och andra dokument.

 

4.6 help center

 


 

leaf Nytt center för att ladda ner klimatfiler


Ett nytt nedladdningscenter gjör det lätt att välja de väderfiler du behöver. Mer än 3000 filer i formatet IWEC2 finns nu tillgängliga.

 

4.6 climate download

 


  

leaf Diagram

Nya visualiseringsfunktioner:

 • "Carpet plots" (färgkodade variabler) stödjer mösnterigenkänning.

 • Visa diagram med samma variabel från alla eller utvalda zoner.

 • Fler möjligheter i varaktighetsdiagrammet; visa antal timmar under eller över ett visst värde.

 

4.6 diagram functions 1200

 


 

leaf Spara värden på glaskosntruktioner och solskydd från detaljerade fönstermodellen

Skapa glaskonstruktioner och invändigt solskydd i den detaljerad fönstermodellen, och spara sedan nyckeldata för användning i den enkla fönstermodellen.

 

4.6 glazing and shading from detailed window

 


 

leaf Fler möjligheter på standardnivån.

 • Det är nu möjligt att ersätta ett schema med utdata från en styralgoritm. T ex kan schemat för närvaro ersättas med mätdatdata (prn-fil) från en närvarosensor.

 • Det är möjligt att skapa en schematisk vy av ESBO produktionscentral på standardnivån. Denna kan sedan editeras fullständigt.

 • Välj om det lokal luftbehandlingsaggregatet skall försörjas med samma media som rumsapparaterna eller de centrala luftbehandlingsaggregaten.

 • Man kan ge fixt luftflöde i läckor mellan rum eller till omgivningen. 

 

4.6 more options standard level

 


         

leaf Geometri

 • Extra skuggande objekt såsom vertikala och horizontella solskydd kan sättas in i 3D-vyn.

 • Det är nu enklare att lägga till flera komponenter så som fönste och öppningar genom upprepad klickning med pekdonet.

 • Se och editera fönsterbröstningen i översikttabellen.

 • Ändra IFC-modellens position, tex annan höjd.

 • Det är nu möjligt att importera .skp filer också från SketchUp 2013.

4.6 geometry

 


 

leaf IDA ICE Viewer

En gratis läsare (IDA ICE Viewer) gör det möjligt att öppna simuleringsprojekt (idm-filer), titta på resultat och göra 3D animeringar. Man kan också exportera till ett nytt format som endast kan öppnas i läsaren om man inte vill riskera spridning av modellen.

 


 

leaf Skuggberäkningar

Extern solavskärmning, skuggande byggnader och importerade objekt har nu en paramer så att man kan ställa genomskinlighet.

 


 

leaf Ny 3D animering

Det är nu möjligt att logga och animera integrerad solavskärmning.

 


 

leaf Förbättrad 3D navigering

Navigeringen i 3D vyn är nu enklare genom att använda mus-hjulet för zoomning och genom möjligheten att zooma till markerat objekt genom kortkommando.

 

Top of page

 


Nyheter i 4.5


 

 leaf "Early Stage Building Optimization" (ESBO)

ESBO är en ny guide som förenklar optimering av energianvändningen i en byggnad i tidigt skede.
ESBO gör det möjligt att i ett tidigt skede exprimentera med byggnad och system med minsta möjliga indata.

 

4.5 esbo

 


 

leaf System med förnyelsebar energi

Nya modeller för värmepumpar, solfångare, skiktade tankar, borrhålslager, småskalig kraft produktion, vindkraft, solceller och andra energikällor
gör det möjligt att simulera innovativa system.

 

4.5 new hvac system

 


 

leaf Komplexa zon- och byggnadsgeometrier

Det är nu möjligt att modellera godtyckliga geometrier för både zoner och byggnadskroppar inklusive modeller med hålrum. Geometrierna modelleras i Sketchup eller andra ritverktyg och importeras  sedan till IDA ICE. De importerade geometrierna kan flyttas i 3D-vyn.

 

4.5 complex zones

 


 

leaf Nytt 3D utseende

Ett hely nytt utseende i 3d -vyn liknande sketchup har införts. Andra förbättringar är att skuggor faller på marken, väggtjockleken kan visas och  röntgen vy av externa solskydd, importerade objekt och IFC modeller.  

 

4.5 new 3d look

 


 

leaf Nya animeringar i 3D-vyn

En ny typ av animering i form av pilar har införts för att visualisera ventilationsflöden, energibalans över fönster och vind.

 

4.5 new 3d animations

 


 

leaf Fasadfönster och skuggande objekt

Fönster, dörrar och skuggande objekt kan nu infogas direkt på byggnadskroppar i 3D-vyn vilket kan snabba upp modelleringsprocessen rejält. Ett nytt "grid" objekt effektiviserar hanteringen av stora mängder objekt i rutnät t ex fönster.

 

4.5 facade objects 1200

 


  

leaf Förbättrat zonformulär

Ett nytt förbättrat zonformulär med 3D-vy och sammanfattningstabeller har införts. De nya ta tabellerna gör det enkelt att visa och redigera alla viktiga indata på zonnivån.

 

4.5 improved zone form

 


 

leaf Egenanpassade styralgoritmer

Det är nu möjligt att redan på standardnivån anppasa sina styralgoritmer för alla apparater så som radiatorer, solavskärmning och belysning.
Det är ochså möjligt att implementera överordnade styrstrategier på byggnads- och zonnivå.

 


 

leaf Fler areadefinitioner

Ny stöds flera typer av golvareamått. Det är också möjligt at direkt ställa in ett värde på total golvyta eller rumsyta för att stödja all typer av beräkningsstandarder.

 


 

leaf Förbättrade internlaster

En mer flexibel hantering av internlaster har införts med  bland annat stöd för obegränsat natal belysningsarmaturer. Tappvarmvatten kan specificeras som en funktion av tiden och även på zonnivå. Appratlasten kan nu avge vattenånga och en faktor för andel el som blir värme till rummet har införts.

 


 

leaf Köldbryggor

Fler typer av köldbryggor har införts, inre hörn och innervägg mot golv och tak.

 


 

leaf Mycket mer…

Diskreta regulatorer (samplande); ny indatarapport;hjälpmedel för hantering av resursobjekt på företagsnivå.

 

Top of page

 


Nyheter i 4.2


 

leaf Processguiden

Processguiden är ett stöd i nya projekt. Här har de viktiga stegen för att modellera en byggnad listats med länkar till aktuellt ställe i gränssnittet, filmer och hjälptext.

 


 

leaf Expanderbara formulär

Formulären ändrar nu storlek automatiskt då storleken på programfönstret ändras. Detta kommer förbättra arbetet vid stora skärmar, speciellt arbetet med tabeller.

 


  

leaf Fler tabeller

Nya sammanfattningstabeller för indata har lagts till i General-fliken för börvärden, rums apparater, energimätare och VVS system.

 


 

leaf 3D visualisering av data för ytor

Nu är det möjligt att från indatatabellen för ytor visualisera kolumnerna Konstruktion och U-värde i 3D-vyn. Alla ytor visas.
Detta gör det lättare att säkerställa att rätt konstruktioner har använts.

 


 

leaf Knapp för energimätare

En knapp för at visa vilka apparater som användrr vilka energimätare har lagts till.

 


 

leaf Ny zonsensor

Ett nytt sensor objekt, Zon sensor, har skapats för att direkt kunna läsa in värden på t ex luftttemperatur i ett luftbehandlingsaggregat
eller produktionscentral som indata i en styralgoritm.

 


 

leaf Hierarkisk struktur

När man använder "Window" menyn visas formulärfönstren i en hierarkisk struktur.
Detta gör det lättare att hitta formulär som hamnat bakom ett annat, speciellt när flera modeller är öppna.

 


 

leaf "Drag-and-drop" av variabler i diagram

Nu finns stöd för att dra in variabler från andra diagram till X-Y-diagram. Detta gör det enklare att t ex se hur värmeeffekten beror av utomhustemperaturen.

       


 

leaf Förbättringar av "batch" körningar

Det är nu möjligt att köra värme- och kylbehovsberäkningar liksom script i "batch" körningar utan störande "pop up" dialoger.

 


 

leaf Egendefinerad styr av belysning

Det är nu möjligt att skapa sin egen styrstrategi för belysning.

 

Top of page 

 


Nyheter i 4.1 


 

leaf Ångra och gör om

Obegränsad ångra-  och gör-om-funktion (undo/redo) har lagts till.

 


 

leaf Stöd för SketchUp

Det är nu möjligt att importera skuggande objekt genom att använda SketchUp-modeller (.skp).

       


 

leaf Förbättrad IFC-import

Förbättringar av IFC-importen har gjorts, speciellt gällande placering av dörrar och fönster i väggar.
Förbättrad behandling av hörnen och möjlighet att ha rum med olika nivåer har också lagts till.

 


 

leaf Förbättrade diagram

Det är nu möjligt att ändra ordning på variablerna, att ha flera staplar och att dra in variabler i stapeldiagram.  Hjlptexter och snappmeny fungerar nu tillsammans med ytdiagram och stapeldiagram. Fler möjlighetr at justera axlarna har införts.

       


 

leaf Visualisering av vridning och lutning av fönster

Det är nu möjligt att visualisera horisontell vridning och verrtikal lutning av fönster.

 


 

leaf Listor med skuggande skikt

De skuggande skikten i den avancerade fönstermodellen visas nu i fönsterlistan.

 


 

leaf Enheter för infiltration

Nya alternativa eneher för infiltration har lagts till: m3/(h.m3 ext. yta.)

 


 

leaf Färglagd kod

Källkod i NMF och Modelica är nu färgkodad för att göra koden mer lättläst.

 


 

leaf Återställning av zoner

Zoner kan nu återställas till aktuellt template.

 


 

leaf Uppdatera 3D-vyn

Det är nu möjligt att göra en uppdatering av 3D-vyn

 


 

leaf Minnesbegränsning

Det är nu möjligt att manuellt ställa in minnesgränsen för IDA ICE. 

Top of page

  


Nyheter i 4.0


 

leaf 3D-vyn

Den nya 3D miljön gör det möjligt att illustera indataparametrar och resultat varav resultatet kan animeras med skuggor och sol.  Man får också en överblick över modellen under alla steg i simuleringsprocessen. Det går enkelt att öppna och ändra egenskaper hos ett objekt bara genom attt klicka på det i 3D-vyn. 

 


 

leaf Sammanfattningstabeller

Nya tabeller som sammanfattar olika grupper av indata ger användaren en komplett överblick över alla indata i komplexa modeller. Det går att se och ändra alla viktiga indata i dessa tabeller och samtidigt se totalvärden på t ex fönsterytor UA-värden etc. Dessa tabeller kan också kopieras till-och från Excel. De flesta parametrar kan visualiseras i 3D-vyn.

 


 

leaf 3D BIM import*

Stöd för import av 3D-modeller i IFC (Industry Foundation Classes).

 


 

leaf Kyla, värme och energi

En enkel procedur för att beräkna och rapportera kyl-, värme-, luft- och energibehov har lagts till.

 


 

leaf Versionshantering*

Versionshanteraren hjälper dig hålla koll på förändringar mellan versioner och kör om alla modeller som har ändrats.

 


 

leaf Förbättrat stöd för luftbehandlingsaggregat

En serie av nya fördefinierade luftbehandlingsaggregat har lagts till.

 


 

leaf Komplex geometri

Nu finns stöd för mer komplexa byggnads- och takgeometrier. En separat takeditor gör det enkelt att skapa och modifiera takkonstruktioner.

 


 

leaf Behovsstyrd ventilation

Förbättrad strategi för behovsstyrd ventilation där en kombination av koldioxid och temperatur kan användas.

 


  

 leaf Skräddarsydda styrsystem*

För VAV-system, solskydd och öppningsbara fönster är det nu enkelt att skapa skräddarsydda styrsystem på standardnivån. Ett omfattande bibiliotek av styrfunktioner följer med.

 


 

leaf Solstrålar

En avancerad algoritm för hur solstrålar träffar och genomstrålar byggnaden har lagts till. Algoritmen tar även hänsyn till om strålarna passerar flera lager av interna fönster.

 


 

leaf Ny fönstermodell*

En ny (pane-by-pane) fönstermodell, enligt ISO 15099, har lagts till. 

 


 

leaf Sökning av modeller*

Nu är det enkelt att söka modeller och lista skillnaderna mellan olika. Skillnaderna kan även användas som editerbara skript, vilket kan användas för att konvertera en modell till en annan.

 


 

leaf Diagram och rapporter

Förbättrade diagram och rapporter. Stöd för större plot-filer. Signaler kan dras mellan diagram för jämförelse. Rapporter baseras på HTML med tabeller som fortsätter vara tabeller efter ha flyttats till Excel.

 


 

leaf Modelica

Stöd för modeller skrivna i det ekvationsbaserade språket Modelica.

 


 

leaf Klimatfiler

Enkelt att ladda ner och installera klimatfiler till databasen. EPW-filer kan laddas ner och installeras från publika hemsidor.

 


* Available in the Expert edition.

 

Top of page

 

Skriv ut E-post