equa-logo

 

Tidigare versioner

   

Nedan är en lista på de viktigaste nyheterna i tidigare versioner av IDA ICE.
 

  


Nyheter IDA ICE 4.6


 

leaf Nytt hjälpcenter

Hjälpfunktionen har förbättrats. Förutom en uppdaterad användarhandledning, kontextkänslig hjälpfunktion och handledning i processer med bl.a. instruktionsfilmer har en helt ny kunskapsdatabas/användarforum skapats vilket ger en ny nivå på supporten till alla typer av användare. Ett nytt nedladdnings- och informationscenter har skapats med ändringsloggar, kända fel, valideringsrapporter, certifikat och andra dokument.

 

Help center

 


 

leaf Nytt center för att ladda ner klimatfiler


Ett nytt nedladdningscenter gjör det lätt att välja de väderfiler du behöver. Mer än 3000 filer i formatet IWEC2 finns nu tillgängliga.

 

Download center

 


  

leaf Diagram

Nya visualiseringsfunktioner:

 • "Carpet plots" (färgkodade variabler) stödjer mösnterigenkänning.

 • Visa diagram med samma variabel från alla eller utvalda zoner.

 • Fler möjligheter i varaktighetsdiagrammet; visa antal timmar under eller över ett visst värde.

 

Diagram functions

 


 

leaf Spara värden på glaskosntruktioner och solskydd från detaljerade fönstermodellen

Skapa glaskonstruktioner och invändigt solskydd i den detaljerad fönstermodellen, och spara sedan nyckeldata för användning i den enkla fönstermodellen.

 

Glazing and shading

 


 

leaf Fler möjligheter på standardnivån.

 • Det är nu möjligt att ersätta ett schema med utdata från en styralgoritm. T ex kan schemat för närvaro ersättas med mätdatdata (prn-fil) från en närvarosensor.

 • Det är möjligt att skapa en schematisk vy av ESBO produktionscentral på standardnivån. Denna kan sedan editeras fullständigt.

 • Välj om det lokal luftbehandlingsaggregatet skall försörjas med samma media som rumsapparaterna eller de centrala luftbehandlingsaggregaten.

 • Man kan ge fixt luftflöde i läckor mellan rum eller till omgivningen. 

 

Standard level

 


         

leaf Geometri

 • Extra skuggande objekt såsom vertikala och horizontella solskydd kan sättas in i 3D-vyn.

 • Det är nu enklare att lägga till flera komponenter så som fönste och öppningar genom upprepad klickning med pekdonet.

 • Se och editera fönsterbröstningen i översikttabellen.

 • Ändra IFC-modellens position, tex annan höjd.

 • Det är nu möjligt att importera .skp filer också från SketchUp 2013.

Geometry

 


 

leaf IDA ICE Viewer

En gratis läsare (IDA ICE Viewer) gör det möjligt att öppna simuleringsprojekt (idm-filer), titta på resultat och göra 3D animeringar. Man kan också exportera till ett nytt format som endast kan öppnas i läsaren om man inte vill riskera spridning av modellen.

 


 

leaf Skuggberäkningar

Extern solavskärmning, skuggande byggnader och importerade objekt har nu en paramer så att man kan ställa genomskinlighet.

 


 

leaf Ny 3D animering

Det är nu möjligt att logga och animera integrerad solavskärmning.

 


 

leaf Förbättrad 3D navigering

Navigeringen i 3D vyn är nu enklare genom att använda mus-hjulet för zoomning och genom möjligheten att zooma till markerat objekt genom kortkommando.

 

Top of page

  


Nyheter i 4.5


 

 leaf "Early Stage Building Optimization" (ESBO)

ESBO är en ny guide som förenklar optimering av energianvändningen i en byggnad i tidigt skede.
ESBO gör det möjligt att i ett tidigt skede exprimentera med byggnad och system med minsta möjliga indata.

 

Early Stage Building Optimization

 


 

leaf System med förnyelsebar energi

Nya modeller för värmepumpar, solfångare, skiktade tankar, borrhålslager, småskalig kraft produktion, vindkraft, solceller och andra energikällor
gör det möjligt att simulera innovativa system.

 

New hvac system

 


 

leaf Komplexa zon- och byggnadsgeometrier

Det är nu möjligt att modellera godtyckliga geometrier för både zoner och byggnadskroppar inklusive modeller med hålrum. Geometrierna modelleras i Sketchup eller andra ritverktyg och importeras  sedan till IDA ICE. De importerade geometrierna kan flyttas i 3D-vyn.

 

Complex zones

 


 

leaf Nytt 3D utseende

Ett hely nytt utseende i 3d -vyn liknande sketchup har införts. Andra förbättringar är att skuggor faller på marken, väggtjockleken kan visas och  röntgen vy av externa solskydd, importerade objekt och IFC modeller.  

 

New 3D look

 


 

leaf Nya animeringar i 3D-vyn

En ny typ av animering i form av pilar har införts för att visualisera ventilationsflöden, energibalans över fönster och vind.

 

New 3d animations

 


 

leaf Fasadfönster och skuggande objekt

Fönster, dörrar och skuggande objekt kan nu infogas direkt på byggnadskroppar i 3D-vyn vilket kan snabba upp modelleringsprocessen rejält. Ett nytt "grid" objekt effektiviserar hanteringen av stora mängder objekt i rutnät t ex fönster.

 

Facade objects

 


  

leaf Förbättrat zonformulär

Ett nytt förbättrat zonformulär med 3D-vy och sammanfattningstabeller har införts. De nya ta tabellerna gör det enkelt att visa och redigera alla viktiga indata på zonnivån.

 

Improved zone form

 


 

leaf Egenanpassade styralgoritmer

Det är nu möjligt att redan på standardnivån anppasa sina styralgoritmer för alla apparater så som radiatorer, solavskärmning och belysning.
Det är ochså möjligt att implementera överordnade styrstrategier på byggnads- och zonnivå.

 


 

leaf Fler areadefinitioner

Ny stöds flera typer av golvareamått. Det är också möjligt at direkt ställa in ett värde på total golvyta eller rumsyta för att stödja all typer av beräkningsstandarder.

 


 

leaf Förbättrade internlaster

En mer flexibel hantering av internlaster har införts med  bland annat stöd för obegränsat natal belysningsarmaturer. Tappvarmvatten kan specificeras som en funktion av tiden och även på zonnivå. Appratlasten kan nu avge vattenånga och en faktor för andel el som blir värme till rummet har införts.

 


 

leaf Köldbryggor

Fler typer av köldbryggor har införts, inre hörn och innervägg mot golv och tak.

 


 

leaf Mycket mer…

Diskreta regulatorer (samplande); ny indatarapport;hjälpmedel för hantering av resursobjekt på företagsnivå.

 

Top of page

 

 


Nyheter i 4.2


 

leaf Processguiden

Processguiden är ett stöd i nya projekt. Här har de viktiga stegen för att modellera en byggnad listats med länkar till aktuellt ställe i gränssnittet, filmer och hjälptext.

 


 

leaf Expanderbara formulär

Formulären ändrar nu storlek automatiskt då storleken på programfönstret ändras. Detta kommer förbättra arbetet vid stora skärmar, speciellt arbetet med tabeller.

 


  

leaf Fler tabeller

Nya sammanfattningstabeller för indata har lagts till i General-fliken för börvärden, rums apparater, energimätare och VVS system.

 


 

leaf 3D visualisering av data för ytor

Nu är det möjligt att från indatatabellen för ytor visualisera kolumnerna Konstruktion och U-värde i 3D-vyn. Alla ytor visas.
Detta gör det lättare att säkerställa att rätt konstruktioner har använts.

 


 

leaf Knapp för energimätare

En knapp för at visa vilka apparater som användrr vilka energimätare har lagts till.

 


 

leaf Ny zonsensor

Ett nytt sensor objekt, Zon sensor, har skapats för att direkt kunna läsa in värden på t ex luftttemperatur i ett luftbehandlingsaggregat
eller produktionscentral som indata i en styralgoritm.

 


 

leaf Hierarkisk struktur

När man använder "Window" menyn visas formulärfönstren i en hierarkisk struktur.
Detta gör det lättare att hitta formulär som hamnat bakom ett annat, speciellt när flera modeller är öppna.

 


 

leaf "Drag-and-drop" av variabler i diagram

Nu finns stöd för att dra in variabler från andra diagram till X-Y-diagram. Detta gör det enklare att t ex se hur värmeeffekten beror av utomhustemperaturen.

       


 

leaf Förbättringar av "batch" körningar

Det är nu möjligt att köra värme- och kylbehovsberäkningar liksom script i "batch" körningar utan störande "pop up" dialoger.

 


 

leaf Egendefinerad styr av belysning

Det är nu möjligt att skapa sin egen styrstrategi för belysning.

 

Top of page 

 

 


Nyheter i 4.1 


 

leaf Ångra och gör om

Obegränsad ångra-  och gör-om-funktion (undo/redo) har lagts till.

 


 

leaf Stöd för SketchUp

Det är nu möjligt att importera skuggande objekt genom att använda SketchUp-modeller (.skp).

       


 

leaf Förbättrad IFC-import

Förbättringar av IFC-importen har gjorts, speciellt gällande placering av dörrar och fönster i väggar.
Förbättrad behandling av hörnen och möjlighet att ha rum med olika nivåer har också lagts till.

 


 

leaf Förbättrade diagram

Det är nu möjligt att ändra ordning på variablerna, att ha flera staplar och att dra in variabler i stapeldiagram.  Hjlptexter och snappmeny fungerar nu tillsammans med ytdiagram och stapeldiagram. Fler möjlighetr at justera axlarna har införts.

       


 

leaf Visualisering av vridning och lutning av fönster

Det är nu möjligt att visualisera horisontell vridning och verrtikal lutning av fönster.

 


 

leaf Listor med skuggande skikt

De skuggande skikten i den avancerade fönstermodellen visas nu i fönsterlistan.

 


 

leaf Enheter för infiltration

Nya alternativa eneher för infiltration har lagts till: m3/(h.m3 ext. yta.)

 


 

leaf Färglagd kod

Källkod i NMF och Modelica är nu färgkodad för att göra koden mer lättläst.

 


 

leaf Återställning av zoner

Zoner kan nu återställas till aktuellt template.

 


 

leaf Uppdatera 3D-vyn

Det är nu möjligt att göra en uppdatering av 3D-vyn

 


 

leaf Minnesbegränsning

Det är nu möjligt att manuellt ställa in minnesgränsen för IDA ICE. 

Top of page

  

 


Nyheter i 4.0


 

leaf 3D-vyn

Den nya 3D miljön gör det möjligt att illustera indataparametrar och resultat varav resultatet kan animeras med skuggor och sol.  Man får också en överblick över modellen under alla steg i simuleringsprocessen. Det går enkelt att öppna och ändra egenskaper hos ett objekt bara genom attt klicka på det i 3D-vyn. 

 


 

leaf Sammanfattningstabeller

Nya tabeller som sammanfattar olika grupper av indata ger användaren en komplett överblick över alla indata i komplexa modeller. Det går att se och ändra alla viktiga indata i dessa tabeller och samtidigt se totalvärden på t ex fönsterytor UA-värden etc. Dessa tabeller kan också kopieras till-och från Excel. De flesta parametrar kan visualiseras i 3D-vyn.

 


 

leaf 3D BIM import*

Stöd för import av 3D-modeller i IFC (Industry Foundation Classes).

 


 

leaf Kyla, värme och energi

En enkel procedur för att beräkna och rapportera kyl-, värme-, luft- och energibehov har lagts till.

 


 

leaf Versionshantering*

Versionshanteraren hjälper dig hålla koll på förändringar mellan versioner och kör om alla modeller som har ändrats.

 


 

leaf Förbättrat stöd för luftbehandlingsaggregat

En serie av nya fördefinierade luftbehandlingsaggregat har lagts till.

 


 

leaf Komplex geometri

Nu finns stöd för mer komplexa byggnads- och takgeometrier. En separat takeditor gör det enkelt att skapa och modifiera takkonstruktioner.

 


 

leaf Behovsstyrd ventilation

Förbättrad strategi för behovsstyrd ventilation där en kombination av koldioxid och temperatur kan användas.

 


  

 leaf Skräddarsydda styrsystem*

För VAV-system, solskydd och öppningsbara fönster är det nu enkelt att skapa skräddarsydda styrsystem på standardnivån. Ett omfattande bibiliotek av styrfunktioner följer med.

 


 

leaf Solstrålar

En avancerad algoritm för hur solstrålar träffar och genomstrålar byggnaden har lagts till. Algoritmen tar även hänsyn till om strålarna passerar flera lager av interna fönster.

 


 

leaf Ny fönstermodell*

En ny (pane-by-pane) fönstermodell, enligt ISO 15099, har lagts till. 

 


 

leaf Sökning av modeller*

Nu är det enkelt att söka modeller och lista skillnaderna mellan olika. Skillnaderna kan även användas som editerbara skript, vilket kan användas för att konvertera en modell till en annan.

 


 

leaf Diagram och rapporter

Förbättrade diagram och rapporter. Stöd för större plot-filer. Signaler kan dras mellan diagram för jämförelse. Rapporter baseras på HTML med tabeller som fortsätter vara tabeller efter ha flyttats till Excel.

 


 

leaf Modelica

Stöd för modeller skrivna i det ekvationsbaserade språket Modelica.

 


 

leaf Klimatfiler

Enkelt att ladda ner och installera klimatfiler till databasen. EPW-filer kan laddas ner och installeras från publika hemsidor.

 


* Available in the Expert edition.

 

Top of page

Skriv utE-post